Za miesiąc I Bieg Lubliniecki - regulamin

24 czerwca w Parku Miejskim w Lublińcu odbędzie się I Bieg Lubliniecki organizowana przez klub biegacza MafiaTeam Lubliniec. Do pokonania będzie trasa przełajowa o dystansie ok. 10 km (2 pętle po 5 km). Organizatorzy przygotują również biegi dla dzieci i młodzieży, na krótszych dystansach.

Regulamin 1 Biegu Lublinieckiego
Organizatorem 1 Biegu Lublinieckiego, w którego skład wchodzą także biegi dzieci jest:
– Klub Sportowy Mafia Team Lubliniec,
– Urząd Miejski w Lublińcu,
Celem Biegu Lublinieckiego jest:
– propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji
– umożliwienie sportowego współzawodnictwa dla wszystkich zainteresowanych
– integracja mieszkańców Miasta i środowiska sportowego
– promocja Miasta Lublińca, Parku Miejskiego oraz reklama imprez towarzyszących przy okazji
Dni Lublińca
1 Bieg Lublinicki składa się z Biegu Głównego na dystansie 10km oraz z Biegów Dzieci i Młodzieży

Przedbiegi dzieci i młodzieży
Regulamin Biegów Dzieci i Młodzieży stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Biegu Lublinieckiego i znajduje się na końcu dokumentu.

Informacje ogólne – Bieg Główny
1. Bieg odbędzie się 24 czerwca 2017 roku., bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
2. Start biegu nastąpi spod amfiteatru w Parku Miejskim w Lublińcu o godzinie 11:00 po wcześniejszym zakończeniu biegów dzieci i młodzieży (zgodnie z załącznikiem nr 1). Start i meta znajdują się w tym samym miejscu. Limit czasowy ustala się na 90minut, po tym czasie zawodnicy zobowiązani się do opuszczenia trasy
3. Trasa nie posiada atestu PZLA, jej długość wynosi ok. 10km (2 pętle po ok. 5km), trasa będzie oznaczona co 1km
4. Trasa ma charakter przełajowy, ok: 20% asfalt, 80% ścieżki leśne
5. Bieg Główny częściowo przebiega ulicami, będą one na ten czas wyłączone z ruchu kołowego.
6. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
7. Biuro Zawodów oraz depozyt znajduje się przy Amfiteatrze w Parku Miejskim w Lublińcu Warunki uczestnictwa, opłaty
1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 24.06.2017r. ukończą 16 lat i wniosą opłatę startową. Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców.
2. Ustala się limit zgłoszeń – 300 osób w Biegu głównym, 100 w biegu dzieci
3. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach powinni mieć aktualne ubezpieczenie
zdrowotne, oraz oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegów.
4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków
regulaminu biegu.
5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów poprzez
okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
6. Opłata startowa 1 Biegu Lublinieckiego wynosi:
– do 30 kwietnia 2017r. – 25zł (zapisy online)
– do 31 maja 2017r. – 30zł (zapisy online)
– od 1 do 14 czerwca 2017r. – 40zł (zapisy online)
– zapisy w Biurze Zawodów – 40 zł (płatność gotówką w Biurze Zawodów)
O terminie wpłaty decyduje data jej dokonania.
7. Prawo do bezpłatnego startu w biegu mają zawodnicy zaproszeni przez Organizatorów i Dyrektora Biegu.
8. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłatę startową można przenieść na innego zawodnika w terminie do 14.06.2017r. – niezbędny jest tu kontakt z organizatorem. W przypadku cesji zgłoszenia startowego na innego uczestnika biegu w okresie objętym wyższą opłatą startową różnice należy dopłacić.
9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego z winy poczty lub banku.
10. Opłata startowa obejmuje:
– numer startowy
– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
– napój oraz poczęstunek po biegu
-zestaw upominków przygotowany przez organizatora, sponsorów i patronów biegu
– udział w losowaniu nagród po biegu
– lampkę, czołówkę LED, idealną do biegania po zmroku
– satysfakcję i masę endorfin na mecie 
– ew. opiekę fizjoterapeuty/masażysty na mecie (opcja zostanie potwierdzona w późniejszym
czasie)
11. Do 31.05.2017r. istnieje możliwość zakupu w promocyjnej cenie 15zł specjalnie przygotowanej na Bieg Lubliniecki chusty wielofunkcyjnej typu bufa, bandana, komin (opcja dodatkowa przy zapisach). W przypadku pozostania na stanie chust będzie je można jeszcze nabyć w dniu biegu 24.06.2017r. w Biurze Zawodów
Zgłoszenie
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej timekeeper.pl/zawody do 14 czerwca 2017r. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu zawodów t.j. 24.06.2017r.
2. Wpłaty należy dokonywać na konto:
KS Mafia Team Lubliniec,
ul. 3-go Maja 15b/18 42 – 700 Lubliniec
Pekao 23 1240 1213 1111 0010 6736 1158
w tytule wpłaty należy wpisać: „ BIEG LUBLINIECKI, imię nazwisko, data urodzenia”
3. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczając ilość startujących osób.
4. Odbiór numerów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w budynku Amfiteatru w Parku Miejskim w Lublińcu, po dokonaniu opłaty startowej, okazaniu dowodu tożsamości oraz wypełnieniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu
5. Biuro Zawodów będzie czynne 24 czerwca 2017r. w godz. 8.00-10.30 (zapisy, weryfikacja, wydawanie pakietów).
Nagrody i klasyfikacje
1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma na mecie medal okolicznościowy.
3. Klasyfikacja Biegu Lublinieckiego prowadzona będzie w następujących kategoriach:
a) – generalna: kobiet i mężczyzn
b) – wiekowa: kobiet i mężczyzn
• K 20 – od 16 do 29 lat
• K 30 – od 30 do 39 lat
• K 40 – od 40 do 49 lat
• K 50 – powyżej 50 lat
• M 20 – od 16 do 29 lat
• M 30 – od 30 do 39 lat
• M 40 – od 40 do 49 lat
• M 50 – powyżej 50 lat
c) – mieszkanka i mieszkaniec Lublińca
4. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w kategoriach, nagrody w kat. OPEN oraz wiekowych się nie dublują.
Pomiar czasu
Pomiar czasu prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego przez firmę
Timekeeper (timekeeper.pl). Oficjalnym czasem jest czas brutto.
Punkty z wodą, depozyt, szatnie
1. Punkty z wodą będą znajdowały się w dwóch miejscach na trasie, ok. 2,5km od startu oraz w pobliżu punktu start/meta.
2. Depozyt będzie znajdowały się w budynku Amfiteatru w Parku Miejskim w Lublińcu, czynny będzie od godz. 8:00. Pozostawione w depozycie rzeczy będzie można odebrać na podstawie numeru startowego.
3. Organizator nie zapewnia szatni ani prysznicy.
Postanowienia końcowe
1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie i mecie biegu.
3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej – w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do
którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania
każdego Uczestnika wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki
Regulaminu.
7. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), jednocześnie Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom Biegu w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników Biegu wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik Biegu zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
11. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, desko rolkach itp. oraz biegających z wózkami dziecięcymi a także ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
12. Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i para medycznemu wezwanemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego
współpracowników, personel medyczny i para medyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu
choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem
Uczestnika w Biegu.
14. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
15. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
17. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie biegu, profilu FB Biegu Lublinieckiego oraz mailowo.
18. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z
nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego.
19. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Dyrektor Biegu Lublinieckiego
Zbigniew Gawlik zbyszek@mafiateam.pl
668438897
Komitet organizacyjny
Sebastian Kaczmarczyk sebastian@mafiateam.pl
694331248

tagi: Lubliniec, bieg, mafia team
2017-05-24 12:58:39 Lubliniec.Info

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x