Night Run vol. XIX by Mafia Team Lubliniec

Night Run vol. XIX by Mafia Team Lubliniec

04.07.2017 13:11
źródło: FB
Czytanie treści strony dostępne

Zapraszamy na kolejną edycję nocnego biegu. Podczas I biegu lublinieckiego 180 biegaczy otrzymało od nas lampki czołówki. PRZYJDŻCIE WSZYSCY ROZŚWIETLIĆ MIASTO !

Night Run vol. XIX by Mafia Team Lubliniec

Bieg może być podzielony na II grupy biegowe:

Zbiórka na parkingu przy Bulwarze im. Franciszka Grotowskiego (pomiędzy ul. Grunwaldzką a Jana III Sobieskiego).

Czas przebiegnięcia: ok. 01:00h

BRAK opłat startowych.

Prosimy o zabranie czołówek/latarek oraz elementów odblaskowych.

INFORMACJA dla osób NIEPEŁNOLETNICH - prosimy o stawienie się oraz uczestnictwo WYŁĄCZNIE w towarzystwie osoby PEŁNOLETNIEJ!

Do zobaczenia!

Regulamin night Run vol. XIX

Night Run vol. XIX jest imprezą towarzyską

1. Cel imprezy
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji
integracja środowiska biegaczy

2. Organizator
Mafia Team Lubliniec

3. Termin i miejsce
13 lipiec 2017 godz. 22:00
Start i Meta – parking przy Bulwarze im. Franciszka Grotowskiego

4.Dystans i trasa
ok. /9,0 / 10 km - Trasa prowadzi drogami asfaltowymi/utwardzonymi/ leśnymi na terenie Lublińca.
Przewidywane tempo biegu I Grupy 5:45/6:00 min./km
Przewidywane tempo biegu II Grupy 6:00/6:30 min./km

5.Warunki uczestnictwa
W imprezie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Start na własną odpowiedzialność.
Osoby nieletnie mogą wziąć udział tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej.
Ze względów bezpieczeństwa należy posiadać latarkę i elementy odblaskowe
(kamizelka, naszywki, taśmy odblaskowe ew. inne elementy).
Organizator nie pobiera wpisowego, nie prowadzi klasyfikacji.

6. Postanowienia końcowe
- Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
- Organizator nie zapewnia podstawowej opieki medycznej na trasie i mecie biegu.
- Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
- Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
- Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) jednocześnie Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
- Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników Biegu wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety,
magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik Biegu zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
- Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, desko rolkach itp. oraz biegających z wózkami dziecięcymi. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
- Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i para medycznemu wezwanemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i para medyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu.
- Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia wraz z podpisem oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
- Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
- O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie:www.mafiateam.pl oraz www.facebook.com/MafiaTeamLubliniec
- W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA ->

Lubliniec dn. 13.07.2017

Zgłoszenie uczestników

Ja niżej podpisany zgłaszam swoje uczestnictwo w biegu Night Run vol. XVIII by Mafia Team Lubliniec oraz niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w organizowanym biegu oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego
czynnego uczestnictwa w tymże biegu. Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je akceptuję.

Imię i nazwisko: PESEL lub nr dowodu osobistego: Czytelny podpis:

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu