Reklama Lubliniec Info

I Koszęcińska Dycha

Gmina Koszęcin pojawia się na mapie biegowym imprez masowych. Co prawda odbywały się już biegi w ramach akcji "Polska Biega", ale już 9 grudnia biegacze wyruszą na przełajową dychę.

Regulamin biegu „Koszęcińska Dycha”

1. Organizatorzy:
1) Gmina Koszęcin z siedzibą w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin,
2) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Koszęcinie, ul. Sportowa 1, 42-286 Koszęcin,
(GOSiR w Koszęcinie).
Strona internetowa: http://www.koszecin.pl
Dyrektor biegu: Magdalena Morcinek – Tel. 34 321 08 32 email: mmorcinek@koszecin.pl
Dyrektor sportowy biegu: Marek Grund

2. Cel imprezy:
1) integracja środowiska biegaczy i społeczności lokalnej,
2) popularyzacja biegania jak najprostszej formy ruchu,
3) promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, poprzez spędzanie wolnego czasu na sportowo,
4) promocja walorów przyrodniczych Gminy Koszęcin,
5) promocja lasów Nadleśnictwa Koszęcin.

3. Termin, miejsce biegu oraz trasa:
1) Bieg „I Koszęcińska Dycha”, zwany dalej biegiem, odbędzie się 09 grudnia 2017 r. (sobota) na
terenie GOSiR w Koszęcinie oraz na terenach Nadleśnictwa Koszęcin.
2) Start odbędzie się o godzinie 12:00 przy bramie GOSiR w Koszęcinie. Zawodnicy na starcie
powinni stawić się już o godzinie 11:50.
3) Długość trasy biegu to około 10 km.
4) Limit czasu dla biegu to 1,5 h.
5) Trasa będzie oznakowana taśmą i strzałkami oraz oznaczona na każdym kilometrze. Na trasie
będzie znajdował się lotny punkt kontrolny.
6) Trasa biegu w pełni przełajowa, prowadzić będzie po drogach i ścieżkach leśnych.
7) Pomiar czasu elektroniczny.
8) Na trasie znajdować się będą 2 punkty odżywcze z wodą.

4. Uczestnictwo:
1) Ze względów technicznych oraz z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa
i sprawnego przeprowadzenia biegu, limit zgłoszeń wynosi 200 zawodników. Ostatecznie
Organizator może zmienić limit zawodników.
2) W biegu prawo startu mają osoby, które w dniu 09 grudnia 2017 r. mają ukończone 16 lat.
3) Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów
w dniu biegu. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód osobisty lub inny
dokument ze zdjęciem, na podstawie którego będzie można stwierdzić tożsamość zawodnika.
W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator
ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w biegu. Uczestnicy niepełnoletni
zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo
w biegu. Brak zgody opiekuna prawnego uniemożliwia wzięcie udziału w biegu.
4) Biuro zawodów mieści się w siedzibie GOSiR i będzie funkcjonowało w godzinach od 9:30 do
11:30.
5) Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu biegu.

5. Zgłoszenia i opłata startowa:
1) Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są on-line, za pośrednictwem formularza dostępnego
na stronie internetowej Organizatora http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/427/i-koszecinskadycha.html
do dnia 30 listopada 2017 r. W przypadku wcześniejszego wyczerpania się limitu
miejsc, rejestracja zostanie zakończona.
2) Za zgłoszenie uczestnictwa uważa się: wprowadzenie danych za pośrednictwem formularza
wskazanego w pkt 1, następnie dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez
uczestnika druku zgłoszenia i oświadczenia (w biurze zawodów przed biegiem) oraz wpłacenie
opłaty startowej w wysokości 20 zł do 30 listopada 2017 r., w dniu biegu w wysokości 40 zł.
3) Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek: 74 8288 0004 2000 0000 0228 0001.
W tytule przelewu należy wpisać: „opłata startowa” oraz podać imię i nazwisko zawodnika.
4) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej
na inną osobę, tylko za zgodą Organizatora biegu.
5) W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia: numer startowy, elektroniczny pomiar
czasu, napoje na trasie i mecie, posiłek po biegu, zabezpieczenie medyczne, możliwość
skorzystania z szatni i depozytu, medal po ukończeniu biegu.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć, filmowania na potrzeby promocyjne oraz wykorzystania ww. materiałów
w Internecie lub w transmisjach telewizyjno-radiowych oraz na inne potrzeby związane
z realizacją zadań statutowych.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one
być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD,
w katalogach oraz w mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak
również na potrzeby promocyjne, związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
8) Dane osobowe uczestników biegu przetwarzane będą w celach organizacji
i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością i nie będą udostępniane
innym odbiorcom. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak
zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w biegu. Wyrażona zgoda może zostać
w każdym czasie odwołana. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem
w biegu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

6. Klasyfikacja i nagrody
1) Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn oraz kategorie wiekowe:
· K 20 - od 16 do 29 lat
· K 30 - od 30 do 39 lat
· K 40 - od 40 do 49 lat
· K 50 - powyżej 50 lat
· M 20 - od 16 do 29 lat
· M 30 - od 30 do 39 lat
· M 40 - od 40 do 49 lat
· M 50 - od 50 do 59 lat
· M 60 – powyżej 60 lat;
2) Nagrody w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn
1. miejsce 300 zł + puchar
2. miejsce 200 zł + puchar
3. miejsce 100 zł + puchar;
3) Nagrody w kategoriach wiekowych puchary za miejsca od 1-3.
4) Nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z kategorią open.
7. Postanowienia końcowe
1) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (ratownik).
2) Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym samoprzylepny numer zgodny
z numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie spakowanych przez zawodnika rzeczy
w specjalnie wyznaczonym miejscu przy biurze zawodów. Za pozostawianie w depozycie
wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi
odpowiedzialności. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
3) Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
4) Pisemne protesty można zgłaszać Organizatorowi do godziny 15:30. Protesty rozstrzygają
Koordynatorzy – decyzje Koordynatorów są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane
w terminie 3 dni.
5) Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
6) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do
koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie
numeru startowego w części lub w całości.
7) Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora biegu.
8) Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
9) Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających
numerów startowych.
10) Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy
startują na własną odpowiedzialność.
11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczna decyzja należy do
Organizatora

tagi: Koszęcin, powiat lubliniecki, bieg
2017-11-22 13:53:16 Lubliniec.info

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x