Przekształcenie użytkowania wieczystego - pierwsze decyzje już wydane

Od 1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy dotyczące przekształcenia prawa użytkowego wieczystego gruntów pod cele mieszkaniowe. Nowe prawo przewiduje opłatę przekształceniową, która pozostanie naliczana przez 20 najbliższych lat lub możliwość płatności jednorazowej. Wybierając opłatę jednorazową mieszkańcy Lublińca w tym roku moją uzyskać dodatkowo bonifikatę w wysokości 80%. Pierwsze decyzje o wysokości jednorazowej opłaty, składane na wniosek mieszkańców zostały już rozesłane do odbiorców. Mieszkańcy, którzy złożą wnioski od kwietnia muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. Poz. 1716), prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Najważniejsze informacje dla użytkowników wieczystych:

Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste przekształca się w opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat.

Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie, które będzie wydane przez Urząd Miejski w Lublińcu. Urząd ma 12 m-cy na wydanie zaświadczenia. Za wydanie zaświadczeń nie jest pobierana opłata.

W przypadku gdy właściciel czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zanim otrzyma je z Urzędu, wówczas za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę w wysokości 50,00 zł, a Urząd zobowiązany jest wydać je w terminie do 4 miesięcy.

Zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy figurują w księdze wieczystej nawet jeżeli stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany i w księdze figurują osoby zmarłe.

Zaświadczenie zawierać będzie informację potwierdzającą fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz informację o obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Gmina zabezpieczy roszczenie z tyt. niezapłaconych opłat w dziale III właściwej księgi wieczystej.

Właściciel gruntu może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (stanowiącej iloczyn opłaty przekształceniowej i pozostałego okresu jej spłaty) a urząd w terminie 14 dni ustala wysokość jednorazowej opłaty.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. ustalone zostały wysokości bonifikat i zasady ich przyznawania w przypadku jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.

Bonifikaty wyniosą odpowiednio:
80 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
70 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
60 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

Bonifikaty przysługują gdy:

prawo wnioskodawcy do nieruchomości podlegających przekształceniu, jest ujawnione w treści księgi wieczystej,

wnioskodawca nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Gminy Lubliniec związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia,

nieruchomość nie stanowi dla właściciela lub innej osoby siedziby zgłoszonej do właściwej ewidencji lub rejestru działalności gospodarczej.

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Urząd, w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia, wyda zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata w wysokości:

- 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej

- 75,00 zł w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat

Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w roku 2019 r. a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.

W związku z powyższym zaleca się aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019r., zgłosili zamiar jej uiszczenia przed dniem 31 marca 2019r.

Co zrobić, aby wykonać przekształcenie jednorazowe, uzyskać bonifikatę 80% i uniknąć opłaty 250 zł za wykreślenie roszczenia o opłatę w księgach wieczystych?

1. Wypełnij wniosek 087/ZN-14/F1 z Urzędu Miejskiego. Formularz można pobrać z Urzędu Miejskiego (Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 25 lub Biuro Podawcze, pok. nr 7-8). Publikujemy go również w formie elektronicznej do pobrania tutaj.

2. Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym, pok. 7-8 w Urzędzie Miejskim w Lublińcu lub przesłać pocztą.

Pracownicy Urzędu mają 14 dni na ustalenie i przesłanie wysokości jednorazowej opłaty, która zawierać będzie bonifikatę przysługującą na rok 2019. Wykonanie powyższych czynności z uiszczeniem opłaty do 31 marca br. pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej w wysokości 250 zł. Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie będą wydawane przez Urząd od kwietnia br.

tagi:
2019-01-24 08:36:38

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x