Rekrutacja do przedszkoli miejskich

Urząd Miejski informuje, że od 12 marca 2019 r rozpocznie się nabór dzieci do przedszkoli miejskich, na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) czyli urodzone w latach 2013-2016.

Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) czyli urodzone w latach 2013-2016.

Nabór organizowany jest do następujących przedszkoli publicznych:
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Słoneczna 13 tel. 34 351 14 01
2. Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Sądowa 9A tel. 34 351 14 02
3. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 ul. Wojska Polskiego 6 tel. 34 351 14 03
4. Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wawrzyńca Hajdy 20 tel. 34 351 14 04
5. Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Droniowicka 27 tel. 34 351 14 06
6. Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Powstańców Śl. 6 tel. 34 351 14 07
7. Przedszkole Miejskie nr 8 ul. Uchodźców 34 tel. 34 351 14 08

Dodatkowe informacje o przedszkolach miejskich dostępne są na stronie www.przedszkolalubliniec.pl

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu:
Rodzicom dzieci uczęszczającym w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli miejskich przypominamy, iż w terminie od 05.03.2019r. do 11.03.2019r. należy w swoim przedszkolu złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
2. Dzieci zmieniające przedszkole:
• Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, niż to, do którego dotychczas uczęszczało, muszą złożyć deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.
• Rodzice muszą pamiętać,że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
• W przypadku nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.
3. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy:
• Nabór odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl
• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka. Termin składania wniosków wyznacza się od 12.03.2019r. do 26.03.2019r.
• O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydowała kolejność składania wniosków – wszystkie wnioski złożone w terminie będą traktowane jednakowo.
• Rodzice będą mogli ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w maksymalnie trzech przedszkolach. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkole według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.
• Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu:
▪ wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
▪ drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
• Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
▪ pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
▪ wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,
▪ informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik przedszkola.

 Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, znajdujące się w tabeli poniżej.
 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.
 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
- żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
- zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność
przyjęć:
- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy
Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr 327/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017r., znajdujące się w tabeli poniżej.
 Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
4. Przyjęcie dziecka do przedszkola:
 Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument „Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.” Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.
 Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.
5. Dzieci nieprzyjęte do przedszkola:
 Rodzic dziecka, które nie zostało przyjęte, może wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 Następnie Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
6. Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 3-6 lat zamieszkałym na terenie Miasta Lublińca, wyłącznie zgłoszonym podczas rekrutacji do wybranego publicznego przedszkola. Jeżeli liczba dzieci biorących udział w rekrutacji przewyższa liczbę miejsc organizacyjnych w preferowanym przedszkolu publicznym, burmistrz jest
obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole lub przedszkole niepubliczne, które może przyjąć dziecko.
7. Dzieci biorące udział w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynają wychowanie przedszkolne od 01.09.2019r.
8. Od 01.09.2019r. decyzje o przyjęciu dzieci na wolne miejsca podejmować będą dyrektorzy przedszkoli. O przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń do danej grupy wiekowej.
9. Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych i rodziców zastępczych.

Czytaj więcej
tagi:
2019-02-28 11:46:26

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x