Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 - terminy i kryteria

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 - terminy i kryteria

4 lutego 2020, godz. 14:05
Udostępnij: Kopiuj link

Urząd Miejski informuje, że od 02 marca 2020r. rozpocznie się nabór dzieci do przedszkoli miejskich, na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) czyli urodzone w latach 2014-2017.

Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) czyli urodzone w latach 2014-2017.

Nabór organizowany jest do następujących przedszkoli publicznych:
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Słoneczna 13 tel. 34 351 14 01
2. Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Sądowa 9A tel. 34 351 14 02
3. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 ul. Wojska Polskiego 6 tel. 34 351 14 03
4. Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wawrzyńca Hajdy 20 tel. 34 351 14 04
5. Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Droniowicka 27 tel. 34 351 14 06
6. Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Powstańców Śl. 6 tel. 34 351 14 07
7. Przedszkole Miejskie nr 8 ul. Uchodźców 34 tel. 34 351 14 08

Dodatkowe informacje o przedszkolach miejskich dostępne są na stronie www.przedszkolalubliniec.pl

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu:
Rodzicom dzieci uczęszczającym w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli miejskich przypominamy, iż w terminie od 20.02.2020r. do 28.02.2020r. należy w swoim przedszkolu złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2. Dzieci zmieniające przedszkole:
• Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, niż to, do którego dotychczas uczęszczało, muszą złożyć deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.
• Rodzice muszą pamiętać,że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
• W przypadku nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

3. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy:
• Nabór odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl
• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka. Termin składania wniosków wyznacza się od 02.03.2020r. do 16.03.2020r.
• O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydowała kolejność składania wniosków – wszystkie wnioski złożone w terminie będą traktowane jednakowo.
• Rodzice będą mogli ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w maksymalnie trzech przedszkolach. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkole według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.
• Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu:
▪ wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
▪ drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
• Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
▪ pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
▪ wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,
▪ informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik przedszkola.

• Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
• Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, znajdujące się w tabeli poniżej.
• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
• Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.
• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
- żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
- zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność
przyjęć:
- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy
Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr 327/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017r., znajdujące się w tabeli poniżej.
• Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

4. Przyjęcie dziecka do przedszkola:
• Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument „Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.” Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.
• Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
• Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.

5. Dzieci nieprzyjęte do przedszkola:
• Rodzic dziecka, które nie zostało przyjęte, może wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
• Następnie Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6. Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 3-6 lat zamieszkałym na terenie Miasta Lublińca, wyłącznie zgłoszonym podczas rekrutacji do wybranego publicznego przedszkola. Jeżeli liczba dzieci biorących udział w rekrutacji przewyższa liczbę miejsc organizacyjnych w preferowanym przedszkolu publicznym, burmistrz jest
obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole lub przedszkole niepubliczne, które może przyjąć dziecko.

7. Dzieci biorące udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynają wychowanie przedszkolne od 01.09.2020r.

8. Od 01.09.2020r. decyzje o przyjęciu dzieci na wolne miejsca podejmować będą dyrektorzy przedszkoli. O przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń do danej grupy wiekowej.

9. Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych i rodziców zastępczych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

od 02.03.2020r. godz. 8:00 do 16.03.2020r. godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branychpod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)

od 17.03.2020r. godz. 8:00 do 31.03.2020r. godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy-Prawo oświatowe

03.04.2020r. godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 06.04.2020r. do 14.04.2020r. godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

17.04.2020r. 08:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5 dni od daty założenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (każdy 100 pkt).
1. Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym. - 32 pkt
2. Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec.- 16 pkt
3. Rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola.- 8pkt
4. Rodzina kandydata będąca pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych. - 4 pkt
5. Rodzina kandydata objęta nadzorem kuratorskim - 2 pkt
6. Korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz.157) w roku szkolnym
porzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja. - 1pkt.

Wyjaśnienia dotyczące kryterium 1.„ Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą
się w trybie stacjonarnym” „przez Rodziców lub opiekunów prawnych pracujących/studiujących/uczących się stacjonarnie” rozumie się sytuację kiedy dwoje rodziców/opiekunów pracuje/ studiuje/uczy
ię jednocześnie. Jeśli dziecko posiada dwoje rodziców, a jeden z nich nie pracuje/ nie studiuje/ nie uczy się/, to w takiej sytuacji nie ma możliwości przyznania punktów.

Wyjaśnienia dotyczące kryterium 4. „Rodzina kandydata będąca pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych.”
Rodzina będąca pod opieką MOPS to rodzina, która korzysta:
- ze świadczeń w oparciu ustawy o pomocy społecznej - tym samym spełnia ustawowe kryterium
dochodowe. Kryterium to także obowiązuje do przyznawania stypendium szkolnego (inaczej
pomoc materialna o charakterze socjalnym).
- ze wsparcia w formie usługi asystenta rodziny (bez względu na kryterium dochodowe)
- nie należy brać pod uwagę wypłacanych świadczeń m. in. 500+, rodzinnego.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu