Czeka nas zmiana herbu Lublińca?

Czeka nas zmiana herbu Lublińca?

27.07.2015 14:01
Mateusz
Czytanie treści strony dostępne

Czy po 25 latach czeka nas zmiana wyglądu herbu Lublińca? Wszystko na to wskazuje. Według Komisji Heraldycznej obecny herb miasta jest... nieheraldyczny. Chodzi dokładnie o część niebieskiego tła z pięcioma złotymi gwiazdami.

"30 października 2003 roku Rada Miejska w Lublińcu w §7 uchwały nr 185/XVI/2003 zapisała:

Herbem Miasta jest tarcza dwudzielna w słup. W błękitnym polu pobocznicy prawej znajduje się wizerunek orła złotego bez korony, zwróconego w prawo. W błękitnym polu pobocznicy lewej znajduje się pięć złotych gwiazd heraldycznych, sześciopromiennych, w dwóch rzędach w słup w układzie trzy i dwa

Taki też herb miasta Lublińca widujemy codziennie, ale, o ile symbolika herbu od czasów niepamiętnych nie ulegała zmianie, to już kolorystyka owszem."

Powyższym fragmentem rozpoczyna się publikacja Piotra Kalinowskiego i Olgierda Kniejskiego "Tajemnice Lublinieckiego Herbu" wydanej z okazji 740-lecia Miasta Lublińca w 2012 roku. Już wkrótce publikację będzie można rozszerzyć o kolejne strony ze względu na obecną sytuację dotyczącą naszego herbu.

Początku problemu możemy szukać w chęci uchwalenia flagi Lublińca. Mieszkańcy wielokrotnie o nią pytali w "Pytaniach do Burmistrza" na stronie urzędu. Władze miasta podjęły działania, aby uchwalić flagę naszego miasta. Obecne przepisy zmuszają jednostki samorządu terytorialnego o opinię Komisji Heraldycznej, która jest komórką Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i została powołana w styczniu 2000 roku. Aby prawnie uchwalić symbole miasta konieczna jest pozytywna opinia w/w komisji. Obecny herb uznano za nieheraldyczny, więc szybko został zaproponowany nowy, a zarazem stary herb. Część niebieskiego tła ze złotymi gwiazdami została zamieniona na czerwone tło i srebrne gwiazdy. Taka wersja herbu funkcjonowała np. w 1936 roku. Komisja Heraldyczna 15 maja br (piątek) zatwierdziła nowy projekt herbu. W poniedziałek 18 maja Rada Miejska w Lublińcu podczas specjalnej uroczystości 25-lecia odtworzenia samorządu terytorialnego w Miejskim Domu Kultury podjęła uchwałę o fladze Lublińca z herbem w wersji czerwonego tła. Podczas tej najkrótszej sesji Rady Miejskiej nie był odczytywany opis wyglądu flagi. Wielu mieszkańców było zaskoczonych jak podczas wciągania flagi na maszt widniał nowy wizerunek herbu. Jak mogą funkcjonować herb miasta i flaga z innym wizerunkiem herbu? No właśnie nie może. Uchwała Rady Miejskiej z 18 maja 2015 roku została uznana przez Urząd Województwa Śląskiego za wadliwą i została unieważniona. Oto poniższy fragment uzasadnienia:

Organ nadzoru zauważa jednak, że Rada Miejska w Lublińcu na sesji w dniu 18 maja 2015r. przyjęła jedynie uchwałę w sprawie ustanowienia flagi miasta Lublińca i zasad jej używania. Oznacza to, że w chwili podjęcia uchwały w sprawie flagi, w obrocie prawnym funkcjonował herb Miasta Lublińca nadany uchwałą Nr 185/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca. Zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 Statutu Miasta, herbem Miasta jest tarcza dwudzielna w słup. W błękitnym polu pobocznicy prawej znajduje się wizerunek orła złotego bez korony, zwróconego w prawo. W błękitnym polu pobocznicy lewej znajduje się pięć złotych gwiazd heraldycznych, sześciopromiennych, w dwóch rzędach w słup, w układzie trzy i dwa. Organ nadzoru zauważa, że Miasto Lubliniec posługuje się takim herbem, o czym świadczy umieszczenie herbu m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Lubliniec, na oficjalnych pismach, czy nawet na znakach drogowych informujących o nazwie ulicy.
Tymczasem, Rada Miejska w Lublińcu w § 2 ust. 1 przedmiotowej uchwały dokonała charakterystyki flagi, określając, że m.in. na pasie w kolorze żółtym umieszczonym między niebieskimi pasami widnieje herb miasta Lublińca. Jednocześnie określono, że graficzny wzór flagi stanowi załącznik do uchwały. W załączniku natomiast widnieje wzór opisanej flagi, z herbem dzielonym, z tłem różnym na obu połowach: niebieskim i czerwonym. Oznacza to, że posługując się w § 2 ust. 1 uchwały pojęciem „herb”, Rada Miejska w Lublińcu posłużyła się herbem, który nie jest herbem miasta Lubliniec, określonym według procedury określonej w art. 3 ustawy o odznakach i mundurach. Natomiast wykorzystała projekt herbu przedstawiony do zaopiniowania Komisji Heraldycznej.
Co więcej, organ nadzoru zauważa, że opinia Komisji Heraldycznej dotyczyła zarówno projektu herbu jak i flagi miasta Lublińca. W związku z tym, Rada winna przyjąć oba symbole, aby czynić zadość pełnej opinii Komisji Heraldycznej. W przypadku jednak podjęcia tylko uchwały w sprawie flagi miasta Lubliniec można stwierdzić, że przedmiotem opinii Komisji była inna materia, niż przyjęta przez Radę Miejską.
W związku z powyższym, organ nadzoru stwierdza, że Rada Miejska w Lublińcu nie mogła posługiwać się projektem herbu miasta, nawet jeśli został przedłożony do zaopiniowania przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, jeśli herb ten wprzódy nie został przyjęty odrębną uchwałą Rady Miejskiej. Z informacji posiadanych przez organ nadzoru wynika, że nie istnieje w obrocie prawa uchwała w sprawie herbu miasta Lubliniec zgodnego ze wzorem na fladze. W związku z tym, przedmiotową uchwałę należy uznać za sprzeczną z art. 3 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 3 ustawy o odznakach i mundurach, poprzez użycie wzoru herbu gminy, który nie został przyjęty w trybie określonym w art. 3 ustawy.
Tym samym uchwałę Nr 88/VIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 maja 2015r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Do trzech razy sztuka
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w zeszłym tygodniu w porządku obrad pojawił się punkt dotyczący projektu uchwały zmieniający wzór herbu Lublińca, z częściowym czerwonym tłem i srebrnymi gwiazdami. Na początku sesji, przy ustanawianiu porządku Radny Jan Sprinwald poprosił o ściągnięcie z obrad punktu dotyczącego właśnie zmiany herbu. Sprawa została przesunięta na później, ponieważ można podjąć dyskusję na ten temat i następnie spróbować ściągnąć punkt o głosowaniu. Pierwsza próba odroczenia głosowania została nieudana. Gdy doszło do dyskusji za podjęciem projektu uchwały z nowym herbem zachęcał Burmistrz Edward Maniura. Na jego prośbę wypowiedział się Radny Olgierd Kniejski (współautor książki o herbie Lublińca - przyp. red.), który uczestniczył w pracach Komisji Heraldycznej. Komisja, w której skład wchodzi 13 osób uznała dotychczasowy herb za nieheraldyczny ze względu na niebieski kolor po stronie pięciu gwiazd. Miasto szybko zaproponowało wzór herbu m. in. z 1936 roku, bo jak określił Radny Kniejski - herby z okresu przedwojennego zatwierdzane są niemal automatycznie.
Swój sprzeciw o zmianie kolorystyki herbu wyraził mieszkaniec Lublińca, Pan Marian Cyroń, który był Radnym w pierwszej kadencji. W 1990 roku sam brał udział przy ustanawianiu obecnego herbu i uważa, że nasz symbol jest jak najbardziej heraldyczny ze względu na to, że zawiera jedną farmę (niebieską) oraz jeden metal (złoty). Nie zgadza się z opinią Komisji Heraldycznej i jego zdaniem należy iść w tej sprawie do sądu. Na zmianę decyzji nie ma na co liczyć mówił Radny Kniejski. Komisja Heraldyczna nie podważy swojej opinii. Radna Maria Dmitriew również nie wyobraża sobie zmiany kolorystyki herbu, zwracając uwagę na stojący w roku sali sztandar i ewentualne przeszywanie herbu miasta, czy zmiany znaków z nazwami ulic, na których również widnieje herb. Radny Jan Sprinwald ponownie złożył wniosek o ściągnięcie z porządku obraz głosowania. „Tak ważnej decyzji nie możemy tak szybko podejmować” - mówił. Wynik głosowania był następujący: 9 radnych za zdjęciem punktu dotyczącego głosowania, 7 przeciwnych i 3 się wstrzymało. Mimo większości punkt nie może być zdjęty. w tym przypadku potrzeba jest bezwzględna większość rady, co w chwili głosowania oznaczało minimum 11 głosów. Niektórzy radni i mieszkańcy nie ukryli niezadowolenia. Następnie burmistrz powiedział, że nie sądził, że ten temat będzie aż tak dyskusyjny. Poprosił radę o ponowne głosowanie i ściągnięcie z porządku obrad głosowania nad ustanowieniem nowego herbu Lublińca. Była to informacja dla radnych z komitetu burmistrza o zmianę swojej decyzji.  „Jeśli jest wola to zaprosimy członka Komisji Heraldycznej na sesję Rady Miejskiej. Proszę liczyć się z tym, że wkrótce możemy otrzymać pismo z uchyleniem obecnego herbu miasta”. Trzecie głosowanie dotyczące ściągnięcia uchwały zakończyło się jednogłośnie za odroczeniem decyzji.

Co teraz?
Problem kolorystyki lublinieckiego herbu jest bardzo złożony. Można próbować sądzić się nad opinią Komisji Heraldycznej. Jaka będzie decyzja i ile będzie to trwało? Trudno powiedzieć. Zanim sprawa zostanie zamknięta, obecny herb może zostać uchylony i miasto nie będzie mogło nim się posługiwać. W przypadku zachowania obecnych barw do kosza pójdzie tysiąc flag miasta (zawierają herb z czerwonym tłem i srebrnymi gwiazdami), które Urząd Miejski zamówił w maju za 11 070 zł.

W przypadku zmiany kolorystyki herbu Lublińca należałoby nanieść poprawki tam, gdzie się znajduje – to oczywiste. Koszty są nie do oszacowania. Zaczynając od prostych rzeczy np. zmiany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, po oznakowania z nazwami ulic, tablice turystyczne, czy herby na ścianach zewnętrznych budynków miejskich instytucji. Problemem może być też wykorzystywanie wzoru w przyszłości przez osoby niezwiązane z naszym miastem. W Internecie nic nie ginie, a osoba szukająca herbu Lublińca spotka się z dwiema wersjami. Który będzie poprawny? Konflikt zostanie pewnie rozwiązany, ale to tylko strata czasu.

Dodatkowej pracy przybędzie również osobom spoza lublinieckiego magistratu. Kto był w Łowiczu ten może widział tablicę przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Stojąc na wprost drzwi po lewej stronie znajduje się tablica z podanymi miastami partnerskimi. Na tej tablicy widnieje oczywiście aktualny herb Lublińca (zdjęcie dostępne w poniższej galerii). Dużo więcej kłopotów nowa kolorystyka może przysporzyć Jednostce Wojskowej Komandosów. Na ich sztandarze widnieje herb Lublińca. Zdjęcie sztandaru również publikujemy w galerii. Na pytanie dotyczące poprawek na sztandarze lub zmiany sztandaru odpowiedział nam mjr Mariusz Jakubowski: "W przypadku zmiany herbu miasta sprawa zostanie zgłoszona do wyższych szczebli. Na chwilę obecną nie widzę takiej potrzeby, bo nie ma decyzji Rady Miejskiej, ale tej sprawie będę się przyglądał. Sprawa sztandaru nie jest prosta, bo potrzebny będzie nowy płat. Sztandar nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Sztandar musi być zgodny z zasadami heraldyki, zatem potrzebna będzie opinia Komisji Heraldycznej".

Temat zmiany herbu jest bardzo trudny. Zachęcamy do podjęcia dyskusji w tej sprawie. Przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęciową, miejsc, obiektów, rzeczy na których widnieje herb Lublińca z częścią niebieskiego tła i złotymi gwiazdami.

Galeria: Herb Lublińca

Zobacz całą galerię

Komentarze

Olo 2015-09-09, 09:04:07
Zgłoś
Herb
Herb powinien, zostać taki jak jest !!!! Opinia komisji Heraldycznej jest podważalna tylko wystarczy trochę Dobrej woli ze strony "naszych" radnych Pozdrawiam
GODNY ŚLONZOK 2015-08-09, 20:55:43
Zgłoś
Zachyncom dp polymiki!
Myślołech, iże dyskusjo ło herbie bydzie barzij źywo i dyskutantow wiyncyj! Wogle to cosik niymrawo i tu, i na forum lubliniec, i na lubliniec.nasze miasto. Kaj sie potracioły Dżordże, Cyniki, lubliniecke i wiela jeszcze pyskoczy? Zachyncom, tak jak Pan Mateusz do dyskusyji i polymiki, ale niy we stylu Pań Maryji i Kasi.
GODNY ŚLONZOK 2015-08-09, 19:58:42
Zgłoś
Do Sz.P. Mateusza.
Miołech już downo podziykować Panu, chyba moderatorowi tyj strony, za tekst ze 27 lipca br.. Mom do niego pora uwag, jes w niym bowim pora niydomowiyń i nieścisłości. Do tektu dołonczoł Pan wzory łobecnego herbu i herbu z 1936 r.. Niy taki jednak herb załopiniowała Komisjo Heraldyczno! Na herbie pozytywnie zaopiniowanym momy bowiym yno złotego poł łorła bez czerwonyj szłapy, czerwonego dziuba i jynzyka! We październiku 2003 roku RM Lublińca potwierdzioła yno decyzjo ło herbie Rady piyrszyj kadyncj ze listopada 1990 roku, kej to treść ło herbie wpisano łostała do statutu miasta we § 3 (uchwała nr 46/VIII/90 z 23.11.1990). We tyj uchwale we § 2 stoji napisane, cyt.: "Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 26 czerwca 1936 roku w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Lublińca (M.P. nr159 poz.278). I ta właśnie uchwała mo moc prawno. Wypowiydź Mariana Cyronia, znanego działacza regionalnego i opozycyjnego lot łosiymdziesiontych i dziewyńćdziesiontych ździebko Pan wypaczoł. Uzasarnioł łon bowiym mertorycznie i historycznie heraldyczność łobecnego herbu i stwierdzioł, iże KH niy miała prawa kwestionować tegoż herbu, yno opiniować heraldyka fany. Jako przikłod podoł wyrok NSA-II OSK 1381/08 z 2008 r.. w sprawie herbu Legnicy. Stwierdzioł, że opinio KH i decyzjo właściwego ministra jes we tyj sprawie niewionżonco. We swoje wystompiynie i polymika ze Byrgemajstrym E. Maniurom i O. Knejskim boł niysamowicie zaangażowany i wykozoł sie sporom wiedzom we tymacie. Na koniec zaapelowoł do Rajcow coby niy uchwalali uchwały we sprawie fany ze nowym herbym. Potym głosowane boło przijyncie tyj uchwały, kej strona Byrgemajstra przegrała 9 do 7 i 3 wstrzymujoncych. Jak widaç p. M. Cyroń przekonoł 4 Rajcow. W tyj sytuacyji Byrgemajster znod sie na miyjscu i zrobioł co zrobioł. Czyli argumynty M.C. go tyż jakoś trocha przekonały! I tyla mojich uwagow!
GODNY ŚLONZOK 2015-08-09, 17:57:01
Zgłoś
Sprostowanie
Popełniłem oczywisty błąd! W trzeciej linijce powinno być: zaleca się stosowanie dwóch metali i dwóch barw.
GODNY ŚLONZOK 2015-08-09, 17:45:27
Zgłoś
Kilka zasad polskiej heraldyki.
Aby ewentualna dysksja była bardziej merytoryczna, kilka wybranych zasad polskiej heraldyki podanych przez samego sekretarza Komisji Heraldycsnej Grzegorza Latosa. - właściwa jest redukcja symboliki do jak najmniejszej liczby elementów. Zaleca się stosowani maksymalnie dwóch barw i dwóch farb. - mista i gminy wiejskie, które posiadają własne tradycje historyczne, posługują się nie zmienionymi herbami historycznymi.. - w przypadku istnienia kilku herbów w dziejach gminy, stosuje się herb najstarszy lub najdłużej związany z gminą, albo ostatni pochodzący z okresu staropolskigo. Wszystkie te zasady spełnia nasz stary dobry herb.
DUMNY ŚLONZOK 2015-07-31, 23:21:25
Zgłoś
Do Pana "panowie policzmy głosy".
Ma Pan rację! Boli mnie także, że, w większości, nasi Rajcy nie mają kręgosłupów! Byłem na tej sesji, to był smutne i zarazem śmieszne! Jakby nie merytoryczne uzasadnienie Pana Mariana Cyronia i jego apel o niepodejmowanie uchwały, uchwała by przeszła. Facet rzeczywiście ma wiedzę w tej kwestii. I robi to z niesamowitym zaangażowaniem. Burmistrz,na razie, musiał się z nim zgodzić. I trzeba przyznać, że w tym momencie znalazł się na miejscu!
DUMNY ŚLONZOK 2015-07-31, 22:53:17
Zgłoś
Do Pana KW. Otóż proszę Pana jest Pan w błędzie! Opinia KH jest podważalna! KH nie ma prawa kwestionować suwerennej decyzji Rady Miasta z roku 1990, potwierdzonej w roku 2003! Nie obowiązywały wtedy jeszcze przepisy z roku 1998! Kwestię tę rozstrzygnął w 2008 roku NSA w sprawie herbu Legnicy, stwierdzając w konkluzji, że prawo nie może działać wstecz!
DUMNY ŚLONZOK 2015-07-30, 19:51:56
Zgłoś
Stary herb jest niepodważalny
Do Szanownyj Pani Marii z piyrszego komyntarza. Szanowno Pani Mario! Przikro mi, że obcy Wom jes szacunek do naszyj ślonskyj tożsamości! Czy takich samych argumentów, bardzo niskich lotów, użylibyście jak chcieli by Wom zmiynić farby godła czy herbu Polski?! Tera na topie som przeca take fajne kolorowe gynderowske farby! Wos by to pewnikym niy ruszoło, ale rychtich Poloki bez łogrodek za szabelki by chyciyli! A chodnikow na pewno już bydzie manij, bo na fany, kere mom nadzieja pońdom do muzejom, już poszło 11 tałzynow. A jak nasi Rajcy ugnom sie przed warszawskom Heraldycznom Komisjam to nastympne dzisiotki a może setki tałzynow bydom wyciepniynte ze publicznyj kasy.I niy bydzie to wina "starych szabelek", yno niymondrych decyzji warszawskich heraldykow, do kerych kolorowo to je lepij i barzij heraldycznie, jak i tyż łobecnych ze naszego Magistratu, kerzy cichaczym chcieli to zaakceptować. Barzij kolorowo, to je łotpustowo a niy godnie i dostojnie, i jak najbarzij heraldycznie, jak jes teroz! Ale mimo wszystko pozdrowiom i życza jeszcze lepszego samopoczucio!
kasia 2015-07-30, 16:21:53
Zgłoś
ta z czerwonym tłem ładniejsza
"panowie policzmy głosy" 2015-07-29, 13:02:54
Zgłoś
Miała być Rada Miejska na nowo, a okazuje się, że jest oszołomstwo bez własnego zdania. Najpierw pewne osoby głosują przeciwko zdjęciu punktu z obrad bo wnioskuje o to radny z opozycji, a później głosują za zdjęciem bo wnioskuje o to burmistrz? Co to są za ludzie?
Pokaż wcześniejsze komentarze

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu