Lisowice zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Biegu Tropami Ślaskich Dinozaurów

Lisowice zapraszają 1 maja na piątą już edycję Ogólnopolskiego Biegu Tropami Ślaskich Dinozaurów. Trasa biegu głównego wyznaczona zostanie w rejonie wykopalisk paleontologicznych. Bieg główny na dystansie 10 km rozpocznie się o godz. 12:00. Biegi dla dzieci i młodzieży od godz. 10:00

Regulamin Biegu
Organizator
Organizatorem Ogólnopolskiego Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów , oraz przedbiegów dzieci i młodzieży jest:
- Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach,
- Lokalne Centrum Społeczno - Kulturalne w Lisowicach,
- Gmina Pawonków,
Przedbiegi dzieci i młodzieży
Regulamin biegu dzieci i młodzieży stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Biegu głównego i znajduje się na końcu .
Informacje ogólne- bieg główny
1. Bieg odbędzie się 1 maja 2016 roku. 2. Start nastąpi w Lisowicach, spod budynku LCSK przy ulicy Mickiewicza 20
o godzinie 12:00. po wcześniejszym odbyciu się przedbiegów dzieci i młodzieży zgodnie z załącznikiem nr 1. Meta będzie w tym samym miejscu.
3. Trasa nie posiada atestu PZLA, a jej długość wynosi 10 km
4. Trasa ma charakter przełajowy: 40% asfalt, 35% szutry, 25% drogi polne
5. Bieg odbywa się na ulicach wyłączonych z ruchu kołowego.
6. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
Warunki uczestnictwa, opłaty. 1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 1.05.2016 r. ukończą 16 lat i
opłacą opłatę startową. Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców.
2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach powinni mieć aktualne
ubezpieczenie zdrowotne, oraz oświadczają, że startują w biegu na
własną odpowiedzialność.
3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków
regulaminu biegu.
4. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów
przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
5. Opłata startowa w Ogólnopolskim Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów wynosi: - do 15 marca 2016 r. - 20 zł - do 20 kwietnia 2016 r. - 30 zł - 1 maja 2016 r. płatność w Biurze Zawodów - 40 zł O terminie wpłaty decyduje data jej dokonania.
6. Prawo do bezpłatnego startu w biegu mają: - zawodnicy zaproszeni przez Organizatorów i Dyrektora Biegu, - zwycięzcy kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w trzech poprzednich edycjach
biegu. 7. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie
można przenosić na innego zawodnika.
8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub
przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
9. Opłata startowa obejmuje: - posiłek - pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg - zestaw upominków przygotowany przez organizatora, sponsorów i patronów biegu Zgłoszenie
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://zapisy.ultimasport.pl/150 od 1 luty 2016 do 20 kwietnia 2016 r.
Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu zawodów –
to jest 1 maja 2016 r. w godzinach od 8:00 do 11:45
2. Wpłaty należy dokonywać na konto:
BS Leśnica 77 8907 1092 2010 9000 4405 0001, w tytule wpłaty należy wpisać: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania
3. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczając ilość startujących osób.
4. Odbiór numerów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w Lokalnym Centrum Społeczno Kulturalnym w Lisowicach, po dokonaniu opłaty startowej i okazaniu dowodu tożsamości.
5. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy po zakończeniu Biegu i zdaniu numerów startowych.
6. Biuro Zawodów będzie czynne: - 1 maja 2016 r. w godz. 8.00- 11.45 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów).
Nagrody i klasyfikacje
1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.
3. Klasyfikacja Ogólnopolskiego Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów prowadzona będzie w następujących kategoriach:
a) - generalna: kobiet i mężczyzn b) - wiekowa: kobiet i mężczyzn · K 20 - od 16 do 29 lat · K 30 - od 30 do 39 lat · K 40 - od 40 do 49 lat · K 50 - powyżej 50 lat · M 20 - od 16 do 29 lat
· M 30 - od 30 do 39 lat · M 40 - od 40 do 49 lat · M 50 - od 50 do 59 lat · M 60 - od 60 do 69 lat · M 70 - powyżej 70 lat
c) – drużynowa (średni czas 5 osobowej drużyny w tym mieszanej bez podziału na
kategorie K i M )
d) - mieszkanka- mieszkaniec Lisowic
e) - KS UNIA Lisowice
5. Nagrody się nie dublują.
Pomiar czasu
Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Oficjalnym czasem jest czas brutto.
Punkty z wodą, depozyt, szatnie 1. Punkty z wodą mineralną będą znajdowały się w dwóch miejscach na trasie.
2. Szatnie będą znajdowały się w budynku LCSK. Szatnie czynne będą od godz. 8.00.
3. Depozyt dla zawodników będzie zlokalizowany także w budynku LCSK i czynny od
godz. 8.00. Pozostawione w depozycie rzeczy będzie można odebrać na podstawie numeru startowego.
Postanowienia końcowe
1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
7. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) jednocześnie Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom Biegu w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników Biegu wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety,
magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik Biegu zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
11. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, desko rolkach itp. oraz biegających z wózkami dziecięcymi a także ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
12. Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i para medycznemu wezwanemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i para medyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu.
14. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
15. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
17. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie: www.muzeum.lisowice.com
18. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego.
19. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

tagi: Sport, powiat lubliniecki, bieg
2016-04-11 12:34:49 Lubliniec.Info

Komentarze

TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

x