4 Satisfashion.pl Bieg Lubliniecki

4 Satisfashion.pl Bieg Lubliniecki

16 czerwca 2021, godz. 12:02
Udostępnij: Kopiuj link

21 sierpnia 2021 odbędzie się 4 Satisfashion.pl Bieg Lubliniecki - edycja, która została przeniesiona z 2020 roku. Start imprezy ze Stadionu Miejskiego w Lublińcu. Biegacze do pokonania będą mieli dystans 10 km. Publikujemy regulamin imprezy.

Regulamin 4 Satisfashion.pl Biegu Lublinieckiego
Organizatorem 4 Satisfashion.pl Biegu Lublinieckiego jest Klub Sportowy Mafia Team Lubliniec

Celem Biegu Lublinieckiego jest:
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji
- umożliwienie sportowego współzawodnictwa dla wszystkich zainteresowanych
- integracja mieszkańców Miasta i środowiska sportowego
- promocja Miasta Lublińca
4 Satisfashion.pl Bieg Lubliniecki – przełajowy bieg na dystansie 10km
Sytuacja epidemiologiczna
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie m.in. zmiany
formy startu biegu czy nawet jego odwołania w związku z obostrzeniami epidemiologicznymi.
2. Organizator deklaruje przeprowadzenie imprezy biegowej z zachowaniem niezbędnych
wytycznych wprowadzonych z związku ze stanem epidemii
3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania zawodów
procedur związanych z reżimem sanitarnym dotyczącym epidemii SARS-CoV-2.
Edycja przeniesiona z 2020r.
W związku z faktem, że 21.08.2021r. odbędzie się bieg przeniesiony z 2020r. osoby, które już
uregulowały wpisowe mają zapewniony start bez ponoszenia opłat wyrównawczych.
Aktualne stawki startowe zawarte w punkcie Warunki uczestnictwa, opłaty
Informacje ogólne
1. Termin wydarzenia - sobota 21 sierpnia 2021 roku, bieg odbędzie się bez względu na warunki
atmosferyczne
2. Start biegu nastąpi ze Stadionu Miejskiego w Lublińcu (ul. 74 GPP) o godzinie 10:00 .
Start i meta biegu znajdują się w tym samym miejscu. Limit czasowy ustala się na 90 minut, po tym
czasie zawodnicy zobowiązani się do opuszczenia trasy
3. Trasa nie posiada atestu PZLA, jej długość wynosi ok. 10km (2 pętle po ok. 5km), trasa będzie
oznaczona co 1km
4. Trasa ma charakter przełajowy, ok: 75% ścieżki leśne, 10% asfalt/płyty betonowe, 5% tartan
5. Trasa Biegu Głównego przecina ulice, ruch kołowy na czas biegu zostanie tam wstrzymany
6. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych oraz osób
zabezpieczających trasę biegu.
7. Biuro Zawodów oraz depozyt znajduje się na Stadionie Miejskim w Lublińcu (ul. 74 GPP)
8. Aktualności oraz informacji o biegu należy szukać na stronie www.bieglubliniecki.pl lub na
profilu FB biegu https://www.facebook.com/BiegLubliniecki/
Warunki uczestnictwa, opłaty
1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 21.08.2021r. ukończą 16 lat i 
wniosą opłatę startową. Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców.
2. Ustala się limit zgłoszeń – 300 osób (max 250 osób niezaszczepionych szczepionkami przeciw
COVID-19)
3. Zawodnicy dokonujący rejestracji i startujący w zawodach powinni mieć aktualne
ubezpieczenie zdrowotne. Oświadczają równocześnie, że startują w biegu na własną
odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegów.
4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków
regulaminu biegu.
5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów poprzez
okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
6. Indywidualna opłata startowa za 4 Satisfashion.pl Bieg Lubliniecki wynosi:
- do 17 sierpnia 2021r. - 50zł (zapisy online)
- opłata w Biurze Zawodów - 60zł (płatność gotówką w Biurze Zawodów)
- do 5 sierpnia 2021r. - 40zł/osoby (przy zgłoszeniu grupowym, min 5 osób, tylko dla Klubów
Sportowych, Grup Biegowych → więcej informacji poniżej - w dziale Zgłoszenie)
O terminie wpłaty decyduje data jej dokonania.
7. W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia
zgłoszeń nieopłaconych w terminie 3 dni roboczych i uwolnienia tym samym puli miejsc do
ponownych zapisów.
Kolejne weryfikacje zgłoszeń nieopłaconych będą następować każdorazowo do 3 dni po
wypełnieniu puli dostępnych na zawody miejsc.
Ostatnia weryfikacja zgłoszeń nieopłaconych nastąpi 18.08.2021r. Wykreślenie zgłoszeń
nieopłaconych spowoduje uwolnienie puli miejsc dostępnych już tylko wyłącznie do zapisów
w Biurze Zawodów w dniu startu.
8. Prawo do bezpłatnego startu w biegu mają zawodnicy zaproszeni przez Organizatorów
9. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłatę startową można przenieść na
innego zawodnika w terminie do 17.08.2021r. – niezbędny jest kontakt z organizatorem.
10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego z winy poczty lub banku. Informacje o wniesieniu opłaty startowej będą min. raz w
tygodniu uzupełniane na stronie zapisów.
11. Opłata startowa obejmuje:
- okolicznościową koszulkę/bokserkę fullprint w wybranym rozmiarze (gwarancja otrzymania
wybranego rozmiaru dla zgłoszeń opłaconych do 05.08.2021r)
- numer startowy
 - pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
- napój oraz poczęstunek w pakiecie lub po biegu
- gadżety, produkty reklamowe partnerów biegu
12. Wysokość opłaty startowej dla członków KS Mafia Team Lubliniec to 25zł
Zgłoszenie
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie internetowej http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy.html do 17 sierpnia 2021r. Po tym
terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu zawodów t.j. 21.08.2021r. (w
miarę dostępności miejsc)
2. Wpłaty należy dokonywać na konto:
KS Mafia Team Lubliniec,
ul. 3-go Maja 15b/18 42 – 700 Lubliniec
Pekao 23 1240 1213 1111 0010 6736 1158
w tytule wpłaty należy wpisać: „BIEG LUBLINIECKI, imię nazwisko, data urodzenia”
3. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczając ilość startujących osób.
4. Odbiór numerów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się na
Stadionie Miejskim w Lublińcu, po dokonaniu opłaty startowej, okazaniu dowodu tożsamości oraz
wypełnieniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu
5. Biuro Zawodów będzie czynne 21 sierpnia 2021r. w godz. 8.00-9.45 (zapisy na bieg,
weryfikacja, wydawanie pakietów).
6. Zgłoszenie grupowe – dostępne wyłącznie dla Klubów Sportowych/Grup Biegowych, grupa
musi liczyć min 5 osób by obowiązywała promocyjna cena wpisowego. Osoby ze zgłoszenia
grupowego wpisują się pod tą samą nazwą „klub” podczas rejestracji. Opłatę za grupę dokonuje jej
kapitan, obowiązkiem kapitana jest przesłać organizatorowi listę osób, których dotyczy wpłata. Po
przesłaniu listy wykreślanie/dopisywanie się do zgłoszenia grupowego jest niemożliwe. Najpóźniej do
05.08.2021r. istnieje możliwość zmiany zawodnika w ramach zgłoszonej grupy – wymagany jest
kontakt kapitana z dyrektorem zawodów (sebastian@mafiateam.pl)
 Nagrody i klasyfikacje
1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na
ceremonii wręczenia nagród.
2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma na mecie
medal okolicznościowy.
3. Klasyfikacja Biegu Lublinieckiego prowadzona będzie w następujących kategoriach:
 a) generalna: kobiet i mężczyzn
nagrody pieniężne
1 miejsce 500zł
2 miejsce 300zł
3 miejsce 200zł
 b) wiekowa: kobiet i mężczyzn (rocznikowo !)
 • K 20 – roczniki 2005 -1992 (min. 16 lat)
 • K 30 – roczniki 1991-1982
 • K 40 – roczniki 1981-1972
 • K 50 – roczniki 1971-1962
 • K 60 – roczniki 1961 i starsi
 • M 20 – roczniki 2005-1992 (min. 16 lat)
 • M 30 – roczniki 1991-1982
 • M 40 – roczniki 1981-1972
 • M 50 – roczniki 1971-1962
 • M 60 – roczniki 1961 i starsi
c) mieszkanka i mieszkaniec Lublińca
d) drużynowa (zespoły składające się z 4 zawodników – w drużynie musi być co
najmniej 1 kobieta. Warunkiem ujęcia zawodnika w danej drużynie jest wpisanie dokładnie tej
samej nazwy „klub” przy wypełnianiu zgłoszenia)
4. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w kategoriach OPEN, wiekowych i kat. lublinieckich oraz
3 najszybsze drużyny.
5. Klasyfikacja generalna dubluje się w klasyfikacji wiekowej! Oznacza to, że osoby nagrodzone
w klasyfikacji open będą nagradzane w kategoriach wiekowych.
Pomiar czasu
 Pomiar czasu prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego przez firmę
ZmierzymyCzas.pl (http://www.zmierzymyczas.pl). Oficjalnym czasem jest czas brutto.
Punkty z wodą, depozyt, szatnie
1. Punkt z wodą będzie znajdował się ok. 2,7km oraz 7,7km trasy.
2. Depozyt będzie znajdowały się na terenie Stadionu Miejskiego w Lublińcu, czynny będzie od
godz. 8:00. Pozostawione w depozycie rzeczy będzie można odebrać na podstawie numeru
startowego. Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w depozycie
3. możliwość skorzystania z szatni
Postanowienia końcowe
1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Ratownik medyczny dyżuruje w okolicy Biura Zawodów / linii start-meta.
3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki
piersiowej – w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do
którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania
każdego Uczestnika wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki
Regulaminu.
7. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.),
jednocześnie Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom Biegu w
dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą
wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do
wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników Biegu wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich
wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby
komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które
mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz
mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i
promocyjne. Jednocześnie Uczestnik Biegu zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów
związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator
nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami
opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie
wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
10. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, desko rolkach itp. oraz biegających z wózkami dziecięcymi a także ze
zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz
napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania
wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega
sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone
spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do
zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do
uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów,
które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
11. Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w Biegu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i para
medycznemu wezwanemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub
wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w
bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za
wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego
współpracowników, personel medyczny i para medyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu
choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem
Uczestnika w Biegu.
13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo,
mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie
Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
14. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź
częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
16. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie biegu, profilu FB
Biegu Lublinieckiego, na stronie ww.bieglubliniecki.pl oraz mailowo.
17. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z
nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego.
18. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu